Usługi  dla organizacji pozarządowych

Biuro rachunkowe BAFA specjalizuje się w kompleksowej obsłudze księgowo-finansowej  organizacji pozarządowych. Zdobyte doświadczenie i wiedza w zakresie regulacji prawnych dotyczących III sektora, powoduje że w odróżnieniu od wielu innych biur rachunkowych, bardzo chętnie podejmujemy się prowadzenia księgowości stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych.Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, które działają na terenie całego kraju w ramach obsługi księgowej przez internet.

Lata doświadczeń w tym zakresie pozwala nam się pozycjonować jako Biuro Rachunkowe

o wysokiej specjalizacji w tej dziedzinie. Oprócz ścisłej wiedzy z zakresu księgowości mamy duże doświadczenie w księgowaniu i rozliczaniu dotacji,  grantów i innych form dofinansowana.

Prowadzimy również  doradztwo w zakresie zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych.

W związku z ciągłym rozwojem sektora organizacji pozarządowych oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

 • obsługi rachunkowej
 • kadr i płac – bieżąca obsługa kadrowo-płacowa, wyprowadzanie zaległości
 • doradztwa w zakresie prowadzonej przez organizację działalności zarówno statutowej nieodpłatnej i odpłatnej jak i gospodarczej, planowania finansowego i administracji
 • sporządzania rocznego sprawozdania finansowego organizacji
 • przygotowania – planu kont, polityki rachunkowości, wewnętrznych unormowań tj. instrukcja kasowa , obieg dokumentów w firmie i inne
 • tworzenia i wprowadzania zamian w statucie
 • uporządkowania spraw administracyjnych – archiwizacji dokumentów w biurze, zasady prowadzenia bieżącej dokumentacji, sprawdzenie, uzupełnienie, aktualizacja dokumentacji pracowniczej, statutowej i inne
 • rozliczania projektów
 • sporządzenia opinii dla zarządu dotyczącej poprawności działania służb księgowo-administracyjnych w aspekcie przepisów dotyczących organizacji pozarządowych
 • organizacji szkoleń dla zarządu i służb finansowych organizacji z zakresu zarządzania finansami
 • organizacji szkoleń z zakresu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o rachunkowości i innych
 • innych wykonywanych zgodnie z potrzebami i życzeniem Klienta

Każda organizacja pozarządowa jest indywidualnym podmiotem, dlatego też wynagrodzenie za nasze usługi konsultujemy i ustalamy z każdym Klientem osobno.

Przy ustalaniu ceny usług dla organizacji pozarządowych bierzemy pod uwagę następujące czynniki:

 • specyfikę i możliwość sezonowości prowadzonej działalności
 • zakres prowadzonej działalności – statutowa, gospodarcza, status OPP
 • liczbę dokumentów księgowych
 • liczbę osób zatrudnionych
 • zakres powierzonych spraw
 • Ceny zaczynają się od  50,00 zł. netto

Usługi Księgowe i Rozliczeniowe

Księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie rozliczeń ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (VAT, PIT, CIT)
 • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP
 • monitorowanie stanu finansowego firmy
 • comiesięczne raporty analityczne zgodne z ustaleniami klienta
 • rozliczenia roczne
 • opracowanie zakładowego planu kont

Cena za usługi jest ustalana indywidualnie w zależności od :

 •     Formy prawnej podmiotu 
 •     Ilości dokumentów
 •    Sporządzanie ewidencji i deklaracji
 •    Liczby zatrudnionych
 •    Czy firma dokonyje transakcji z zagranicą

Pełna księgowość już od 300,00 zł netto
Książka przychodów i rozchodów już od 100,00 zł netto

Ryczałt już od 50,00 zł. netto
Obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika - 20 zł netto

 

Obsługa Kadrowo-Płacowa

Usługi w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych związanych z zatrudnianymi pracownikami.

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
 • obsługa ZUS pracowników (zgłaszanie, dokonywanie zmian i wyrejestrowanie)
 • prowadzenie rozliczeń ZUS właścicieli
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, aneksów, porozumień i innych dokumentów kadrowych
 • nadzór nad terminowym szkoleniem BHP pracowników w zakresie szkoleń wstępnych, podstawowych, okresowych - na wniosek Klienta
 • wydawanie skierowań na badania lekarskie, oraz nadzór nad terminowością wykonywania badań - na wniosek Klienta
 • prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON
 • kontrola terminów płatności bieżących zobowiązań wobec urzędów publicznych (ZUS, US, PFRON)
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (PIT-8, PIT-11 i innych)
 • kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak również innymi instytucjami państwowymi w zakresie rozliczeń pracowniczych

 

Biuro rachunkowe BAFA
ul. Wolności 13/16
41-700 Ruda Śląska